[sdm-squeeze-form id=”7415″ fancy=”1″ button_text=”LETÖLTÉS”]

Ézsaiás, a korszakos próféta – a 251. rész kommentárja

 

Ézsaiás a mai szakaszban lesújtó képet fest az országról.

Ennek elsődleges oka, hogy a választott nép elhagyta Istent és máshol kezdte el a boldogulását keresni. Mindez az asszír veszedelem előtt és alatt történik persze, amikor is Izrael népességét fogságba hurcolják és Jeruzsálemet kivéve Júdát is letarolja az asszír hadsereg.

Ma és holnap röviden áttekintjük Ézsaiás könyvét, amely amellett, hogy az egész Biblia egyik legjelentősebb alkotása, olyan világosan elkülöníthető részekből áll, amelyekről mindenképpen fontos legalább érintőlegesen néhány szót ejteni.

Fontos tudunk, hogy Ézsaiás idején kétszer támadták meg az asszírok Júdát és az ő tanácsára álltak ellen és nem adták meg magukat az asszír hadseregnek.

Ézsaiás könyve tehát hat jól elkülöníthető részből áll.

ELSŐ RÉSZ
Az első, ma felolvasott rész tehát egy különálló levél.
Ennek mottója, hogy “kezeitek vérrel mocskolva”. Ezékiás előtt két rossz király volt – Jótám és Áház – , akik valószínűleg bálványimádók voltak. Ezékiás története tehát a hatodik részben kezdődik, de ez elé szerkesztettek egy olyan fejezetet, amely valószínűleg ezt a korai, “rosszkirályos” időkről szóló próféciákat tartalmazza.
MÁSODIK RÉSZ
A 2-5. fejezetek (második rész) már az Ezeréves Királyságról szólnak, itt található a híres “Magasan fog állni az Úr házának hegye…” kezdetű prófécia is.HARMADIK RÉSZ
A 6-12. fejezetek szintén egy külön egységet alkotnak, ebben van a próféta elhívástörténete. Itt olvashatjuk, hogy látta az Urat magas és felemelt trónon. Ennek azért van különleges jelentősége, mert Ezékiás királytól számítva mutatja és jelenti ki magát Isten úgy mint az egész világ vagy Univerzum Ura. Addig inkább Izrael Isteneként ismerték, de a hatodik részben kilép a Szentélyből Ézsaiás szeme láttára és az egész Földet betölti a dicsősége.
NEGYEDIK RÉSZ
A 13-35. fejezetek Ézsaiás apokalipsziséről szólnak, itt az Izraelt körülvevő népekről és a birodalmakról (Asszíriáról, Babilonról stb.) jövendöl. Ezeknek a próféciáknak a jellegzetessége, hogy prófétál egy közeli jövőben bekövetkező, aktuális próféciát, majd rendszeresen elhangzik a “Lészen ama napon” vagyis az “Úr napján” c. rész.
ÖTÖDIK RÉSZ
A 36-39. fejezetek (ötödik rész) Ezékiásról és Jeruzsálem szabadulásáról szólnak. Egy ízben Szanhérib bekeríti a várost és fenyegető levelet küld Júda királyának, aki ezt kiteríti Isten előtt. Ekkor Isten olyan hangot generál, mintha óriási ellenséges sereg közeledne az asszírok ellen, így az asszír sereg menekülőre fogja. Másodszor pedig Isten angyala járvánnyal pusztít és egy nap leforgása alatt megöl 180.000 ellenséges katonát.
HATODIK RÉSZ
A 40-55. rész (hatodik rész) pedig nem más mint az ún. Vigasztalások Könyve, ami leginkább a Babilonból való szabadulásról szól. Ennek a könyvnek a legismertebb része az “Úr szolgája” szekció, amelyben 8 prófécia hangzik el az Úr szolgájáról, ezek közül is a leghíresebb az 53. részben található, de hasonló a témája a 6-12. fejezeteknek is, amelyek a Fiúról szólnak, jobban mondva három fiúról is: a Messiásról, Ézsaiás fiáról és magáról Ezékiás királyról. Ezékiás váltja majd e prófécia szerint két rossz királyt, ami Ézsaiás többi jövendöléséhez hasonlóan be is teljesedett. Holnap folytatjuk a könyv áttekintését.

Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy több ezer évvel ezelőtt ámulatba ejtetted az embereket és voltak olyan edényeid mint Ézsaiás, akik a távoli jövőre pontosan megmondták, mik fognak történni!

Köszönjük, hogy ezek a próféciák megvalósultak és a Fiú eljött a földre és közöttünk járt és a kortársai szemmel láthatták az Ő dicsőségét mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét! Ézsaiás volt az, aki látta, hogy elhagyod a Mennyei Szentélyt és onnantól fogva megláttatad magad úgy mint az egész világ Istene, akinek a dicsősége betölti az egész Földet! Urunk hálásak vagyunk azért, hogy ma is szólnak ezek a sorok nekünk itt 2013-ban, mert a Te Igéd nem változik meg, hanem mindig aktuális. Köszönjük most karácsonykor, amikor Jézus születésnapját ünnepeljük, hogy a hetedik részben kijelentetted, hogy a szűz fogan méhében és szül Fiat, akinek az lesz a neve, hogy velünk az Isten! Ez a Fiú jelent számunkra mindent, nélküle lélegzet sem lenne a szánkban! Hálával áldozunk előtted Uram és megemlékezünk a Te Fiad születéséről Szentestén, a szeretet ünnepén! Jézus Krisztus nevében! Ámen és ámen!